Statuto

Stadgar för den svensk-italienska vänskapföreningen ”Caravaggio”

§ 1 Föreningen
Den Svensk-Italienska vänskapföreningen ”Caravaggio” är en ideell kulturell
förening i Uppsala, som är politiskt, ideologiskt och religiöst obunden.

§ 2 Syfte
Föreningen har till ändamål att genom aktiviteter och kulturella utbyten främja
italiensk kultur, språk och traditioner i Sverige ␣ bilda/skapa en starkare länk
mellan den svenska och italienska kulturen

§ 3 Medlemskap
Varje enskild som verkar i föreningens syften och accepterar föreningens stadgar
och regler kan bli medlem i föreningen. Hänsyn till nationalitet, religion, ideologi
eller politisk inriktning ska inte tas.

§ 4 Avgift
Årsavgiften fastställs av föreningen under årsmötet. Årsavgiften inkluderar inte
deltagaravgifter till olika aktiviteter föreningen kommer att organisera.

§ 5 Styrelsen
Styrelsen väljs vid årsmötet. Den består av en ordförande, en vice ordförande, en
kassör, en sekreterare, två ledamöter och minst en suppleant. Styrelsens
medlemmar väljs för ett år. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.
Styrelsen är beslutför om hälften av dess medlemmar plus en är närvarande.
Ordförande har utslagsröst om ställningen blir oavgjord vid en omröstning.
Styrelsens arbete är oavlönat.

§ 6 Redovisningsperiod
Föreningens räkenskapsår löper från den 1 januari till den 31 december. Bokslut
och räkenskaper skall hållas tillgängliga för intresserade medlemmar från 31
januari fram till årsmötet.

§ 7 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsens ordförande och kassör var för sig.

§ 8 Årsmötet
Årsmöte hålls i februari månad. Kallelse till årsmötet skall utgå minst 21 dagar i
förväg. Motioner till årsmötet skall inkomma till styrelsen senast 31 januari .
Varje medlem i föreningen, som är 18 år eller äldre, som har varit medlem i
minst sexmånader och har betalt årsavgiften, har rätt att rösta.
Hedersmedlemmar har ingen rösträtt.

§9 Allmänt medlemsmöte
Om en tredjedel av föreningens medlemmar så begär, skall styrelsen kalla till
allmänt medlemsmöte. Styrelsen kan även själv kalla till allmänt medlemsmöte.
Sådan kallelse skall utgå mins 7 dagar i förväg.

§ 10 Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1) Mötets öppnande
2) Godkännande av dagordningen
3) Val av ordförande för årsmötet
4) Val av årsmötessekreterare
5) Val av protokolljusterare
6) Fastställande om årsmötet varit stadgeenligt utlyst
7) Styrelsens årsberättelse och ekonomiska rapport.
8) Revisionsberättelse
9) Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
10) Fastställande av årsavgift
11) Val av styrelsemedlemmar
12) Val av revisor och revisorssuppleant
13) Val av valberedning
14) Övriga ärenden I frågan om styrelsens ansvarfrihet får styrelsens medlemmar
inte delta i omröstningen.

§ 11 Ändring av stadgar
Ändring av dessa stadgar kan ske endast om förslag därom godkänns av två på
varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte. Härvid fordras, att minst
två tredjedelar av de närvarande medlemmarna är eniga om förslaget.
Ändringsförslag skall, för att man skall kunna behandla det, vara angivet i
kallelsen till medlemsmötet.

§ 12 Upplösning
Upplösning av föreningen kan ske endast om förslag därom godkänns av två på
varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte. Härvid fordras, att minst
två tredjedelar av de närvarande medlemmarna är eniga om förslaget.
Upplösningsförslag skall, för att man skall kunna behandla det, vara angivet i
kallelsen till medlemsmötet.

2 pensieri su “Statuto

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google photo

Stai commentando usando il tuo account Google. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...